повідомлення про загальні збори 28.04.2020 року

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства « ІЗЮМСЬКЕ»

 

ПРИВТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЮМСЬКЕ", що знаходиться за адресою: Харківська обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка вул. Iзюмська 4-А, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2020 р. об 11 год. 30 хв. в кабінеті Генерального директора адміністративного корпусу Товариства за адресою: Харківська обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка вул. Iзюмська 4-А.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться «28» квітня 2020 р. Початок реєстрації об 11-00, закінчення реєстрації об 11-15 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24-00 години «24» квітня 2020 р.

 

 

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

Питання порядку денного

Проект рішення

  1. Обрання лічильної комісії зборів.

Обрати лічильну комісію у кількості однієї особи (Рахівника) – Колінько Євгена Олександровича

  1. Обрання Секретаря зборів.

Обрати Секретарем зборів Михайлову Маргариту Юріївну

  1. Звіт про корпоративне управління  Генерального директора, щодо діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Визнати діяльність Товариства у 2019 році задовільною.

  1. Звіт Ревізійної комісії, щодо перевірки діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2019році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.

  1. Звіт Наглядової ради, щодо її роботи у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради --  визнати діяльність Наглядової ради задовільною.

  1. Переобрання Наглядової ради Товариства.

Звільнити чинний склад Наглядової ради, а саме – Голова наглядової ради Приходько Вадим Анатолійович,

Обрати Наглядову раду у кількості 1 (один) осіб:

Голова Наглядової ради – Кулініч Олег Григорович

 

Затвердити договори з членами Наглядової ради та уповноважити Генерального директора Товариства підписати ці договори.

(кандидатури запропоновано акціонером Михайловою В.М.)

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

  1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Збитки лишити непокритими. Дивіденди не нараховувати.

  1. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства.

Надати Генеральному директору товариства попереднє схвалення на укладання будь-яких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства. Загальна вартість таких правочинів-без обмежень

 

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://izyumpitomnik.com.ua

 Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, в порядку передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства за адресою: 64301, Україна, харківська область, Ізюмський район, с.Федорівка, вул. Ізюмська 4-А  щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства Михайлов Юрій Олексійович . Довідки за телефоном  050 300 57 06. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Загальна кількість акцій Товариства складає 314604 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 212150 шт.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ :ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
4022,6

4350

Основні засоби
1725,7

778

Довгострокові фінансові інвестиції
0

0

Запаси
185

896

Сумарна дебіторська заборгованість
1408,5

-

Грошові кошти та їх еквіваленти
325,9

9

Нерозподілений прибуток
-4109,5

-818

Власний капітал
-3976,5

-685

Статутний капітал
79

79

Довгострокові зобов'язання
0

0

Поточні зобов'язання
7930

5035

Чистий прибуток (збиток)
-276,1

-36

Середньорічна кількість акцій (шт.)
314604

314604

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
0

0

Середня чисельність працівників (осіб)
7
8

 

 

 

 

     Затверджено

Наглядовою  радою  АТ “ІЗЮМСЬКЕ”

 

 

 

Генеральний директор                                     Михайлов Ю.О.